Join us

นักศึกษาฝึกงาน

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายน)

โครงการฝึกงานนี้มุ่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน โดยการนำความรู้จากศึกษามาใช้กับการฝึกงาน ซึ่งเป็นการทำงานจริงของบริษัท

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกงาน

  • ได้ทำงานจริงโดยการสอนงานที่ใกล้ชิดจากส่วนงานที่เข้าฝึกงาน
  • ได้รับการฝึกอบรมเรื่องต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น การจัดทำ Applications, Digital Publishing เป็นต้น
  • ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ของบริษัท

นิสิต/นักศึกษาที่สนใจโครงการฝึกงานนิสิต/นักศึกษา สามารถติดตามดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ทาง www.80root.com

 

คำแนะนำและใบสมัครงานของนักศึกษาฝึกงาน

ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนในบริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ให้ดำเนินการดังนี้

  • พิมพ์ (print) แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน จาก website ของบริษัท โดยแบบฟอร์มใบสมัคร มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน้า
  • อ่านรายละเอียดในใบสมัครนักศึกษาฝึกงานให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลส่งใบสมัครนักศึกษาฝึกงานพร้อมแนบหลักฐานการศึกษามาที่บริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด, เลขที่ 354 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150” พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมายด้วยว่า (นักศึกษาฝึกงาน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาภายในเวลาที่กำหนด และมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

หลักฐานการสมัครของนักศึกษาฝึกงาน

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • หนังสือขอเข้าฝึกงานในนามสถาบันการศึกษาฉบับจริง
  • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

หากมีข้อสงสัยอื่นใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือฝ่ายบุคคลบริษัท เอ็ทตี้รู้ท จำกัดโทร. 0-2426-4283 หรือ 0-2426-4340
ต่อฝ่ายบุคคล ( คุณศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล )

 

>> คลิกที่นี่เพื่อ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของนักศึกษาฝึกงาน <<

354 Buddhabucha Road,
Bangmod, Chomthong,
Bangkok, 10150 Thailand.
Phone No. : 0-2426-4340
E-mail : info@80root.com

Twitter Updates

Service Temporarily Unavailable or Username incorect

Freelance

เราเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับเรา เพื่อพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรม Digital Publishing ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

Get Social

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของพวกเราได้ทาง Social Media